annotate-equations — 数学式标注宏包译介
annotate-equations — 数学式标注宏包译介 annotate-equations — 数学式标注宏包译介 annotate-equations — 数学式标注宏包译介 annotate-equations — 数学式标注宏包译介 annotate-equations — 数学式标注宏包译介 annotate-equations — 数学式标注宏包译介 annotate-equations — 数学式标注宏包译介 annotate-equations — 数学式标注宏包译介
annotate-equations — 数学式标注宏包译介
annotate-equations — 数学式标注宏包译介
annotate-equations — 数学式标注宏包译介
annotate-equations — 数学式标注宏包译介
annotate-equations — 数学式标注宏包译介
annotate-equations — 数学式标注宏包译介
annotate-equations — 数学式标注宏包译介
annotate-equations — 数学式标注宏包译介
作品简介

annotate-equations 宏包的主要功能是为数学式添加标注,支持的标注样式有高亮背景色、 说明文字及箭头。

annotate-equations 基于 tikz 和 tikzmark 宏包提供了 7 个命令用于为数学式添加标注和设置标注的样式。其中添加标注的命令主要有 4 个,分别是 \eqnmarkbox、\eqnmark、\annotate 和 \annotatetwo (详见表 1),设置数学式标注样式的命令主要有 3 个,分别是 \eqnhighlightheight、\eqnhighlightshade 和 \eqnannotationtext (详见表 2)。

暂无评论